[1] Ik heb van mijn werkgever nog niets gehoord over de nieuwe cao. Wat kan ik het beste doen?

Indien je in een kliniek werkt met minder dan 50% omzet uit verzekerde zorg en je hebt nog niets gehoord van je werkgever over de invoering van de cao ZKN, dan is het goed om hem/haar wel te attenderen op deze verandering. Het kan veel impact hebben op je werkgever en op de arbeidsvoorwaarden van jezelf en je collega’s. Je werkgever kan het beste contact opnemen met werkgeversvereniging ZKN bij vragen over de invoering van de cao.

[2] Kan de cao ZKN zomaar op mij worden toegepast en vervallen daardoor mijn eigen arbeidsvoorwaarden?

Je eigen arbeidsvoorwaarden vervallen niet. Deze zijn nu geregeld in je individuele arbeidsovereenkomst en misschien nog een bedrijfsreglement o.i.d. Als de cao ZKN van toepassing wordt, dan komen de afspraken uit de cao daarbij. De cao is een minimum-cao, dat wil zeggen dat een werkgever minimaal de arbeidsvoorwaarden uit de cao moet toepassen, maar hij mag betere arbeidsvoorwaarden geven. Heb je dus afspraken gemaakt in je individuele arbeidsovereenkomst die uitstijgen boven het niveau van de cao ZKN, dan houd je daar recht op. Het kan zijn dat een werkgever probeert om deze plussen uit te ruilen tegen iets anders, omdat het te duur is om alle voorwaarden te behouden. Zo’n voorstel kun je wel of niet accepteren, daar heb je zelf vrijheid in. Uiteraard moet je hierbij de redelijkheid in acht nemen en je als een goede werknemer opstellen, net zoals je werkgever redelijke voorstellen moet doen en niet in strijd mag handelen met ‘goed werkgeverschap’.

[3] Ik heb nu vijf weken verlof. In de cao ZKN staat dat je wettelijk verlof hebt (vier werkweken bij voltijd dienstverband). Er zijn ook PLB uren. Hoe wordt hiermee omgegaan?

In het akkoord met afspraken staat op pagina 9: In 2017 bedraagt, in afwijking van artikel 13.2 van de cao ZKN, het aantal verlofdagen minimaal 25 (20 verlof conform art. 13.1.2 en 5 PLB). Volgens cao ZKN bestaat recht op 9 PLB dagen (72 uur). Vanaf 2018 worden deze eventuele extra dagen opgebouwd in 4 jaar, in vier gelijke delen. Als klinieken eind 2016 in totaal 29 dagen hadden, dan blijft dat uiteraard zo.

Een voltijdmedewerker heeft dus minimaal 25 verlofdagen bestaande uit wettelijk verlof en PLB. Wettelijk verlof moet als vakantie-uren worden opgenomen. De PLB-uren kunnen als vakantie-uren worden opgenomen, maar zij kunnen ook voor andere zaken worden ingezet, zoals scholing. Ook hier geldt het principe van de minimum-cao: je behoudt het recht op je huidige verlofuren, indien deze boven het minimum van de cao zijn. In overleg met jou kunnen uiteraard wel wijzigingen worden overeengekomen. Stel dat je nu bijvoorbeeld recht hebt op 30 verlofdagen. Dan kan je werkgever voorstellen om dit, net zoals in de cao, te verdelen in wettelijke vakantie-uren en daarnaast PLB-uren. Je hebt dan op basis van je individuele arbeidsovereenkomst niet 9 PLB dagen conform de cao, maar 10 PLB dagen.

[4] Ik werk in een kleine kliniek. Als mijn werkgever er niet is, dan moet ik verlof opnemen. Mag dit volgens de cao ZKN?

Nee, dit mag niet volgens de cao ZKN. Er mogen twee dagen per jaar worden aangewezen door de werkgever waarop medewerkers verplicht vrij moeten nemen, bijvoorbeeld vanwege een bedrijfssluiting (artikel 13.1.3 in de cao). Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De OR heeft instemmingsrecht hierover, het moet gaan om een besluit voor één of meer groepen medewerkers (dus niet voor één persoon) en het moet uiterlijk aan het einde van de maand januari duidelijk zijn om welke dag(en) het gaat. Een langere bedrijfssluiting kan dus niet worden overbrugd door medewerkers te verplichten om verlofuren op te nemen. Als er geen OR is, dan zal een werkgever met iedere medewerker afzonderlijk afspraken hierover moeten maken. Die afspraken mogen echter niet tegen de cao of de wet ingaan.

[5] Wat is de Jaarurensystematiek?

De Jaarurensystematiek gaat uit van een totaal aantal te werken uur per jaar. De uren die je per week of maand werkt kunnen meebewegen met de fluctuaties in het werk. De ene week werk je wat meer uren, de andere week compenseer je dit en werk je wat minder uren. Je salaris blijft constant en is afhankelijk van de afspraken in je arbeidsovereenkomst. Binnen die flexibiliteit moet je op een redelijke manier worden ingeroosterd. Wat is niet redelijk? Als je bijvoorbeeld de eerste helft van het jaar dubbele contracturen draait en de tweede helft van het jaar geen enkele uren, dan is dat niet redelijk. Gelukkig zal dit in de praktijk meestal niet zo voorkomen.

Niet iedereen kan flexibel werken, bijvoorbeeld als je privé-situatie dat niet toelaat, dus je kunt ook afspreken dat je een vast aantal uren werkt binnen de jaarurensystematiek.

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij?

Kijk HIER voor andere veelgestelde vragen. Neem HIER contact op met AVV om antwoord te krijgen op jouw vraag.

* * *

Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar AVV kan niet garanderen dat deze informatie altijd en voor elke individuele situatie foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt AVV geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

22 december 2017