AVV: de democratische vakbond

Veelgestelde vragen & antwoorden cao ZKN 2017-2018

Zelfstandige Klinieken

Mijn vraag gaat over:

Duurzaam Inzetbaarheids-budget (DI-budget)
Functie-indeling, Functiewaardering & FWG
Inschaling en periodieke verhogingen
Jaarurensystematiek
Loonstijging & Salaris
ORT (OnregelmatigheidsToeslag)
Pensioen
Verlof
50-min-kliniek


Vragen en antwoorden per onderwerp

Duurzaam Inzetbaarheids-budget (DI-budget)
 • Wat is een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget en wat kan ik ermee?
 • Hoe regel ik een DI-budget?
 • Ik heb een tijdelijk contract, kan ik ook aanspraak maken op zo’n DI-budget?
 • Waarom moet ik PLB-uren inleveren voor een DI-budget?
 • Mag ik ook meer dan 24 PLB uren inleveren voor meer budget zodat ik een duurdere opleiding kan gaan doen?
 • Kan ik een DI-budget ook uitbetaald krijgen als extra salaris?
 • Kun je deze opleidingen onder werktijd volgen?

Wat is een Duurzaam Inzetbaarheids-budget en wat kan ik ermee?
Het Duurzaam Inzetbaarheids-budget (DI-budget) is voor toekomstgerichte opleidingen. We maken onderscheid tussen toekomstgerichte opleidingen en functie gerichte opleidingen. Functie gerichte opleidingen zijn opleidingen die nodig zijn voor het goed uitvoeren van je functie. Vaak zijn dit opleidingen die door je werkgever worden verplicht. Toekomstgerichte opleidingen zijn gericht op je ontwikkeling, bijvoorbeeld als je je wilt specialiseren, richting een managementfunctie wil, of juist wilt omscholen naar een ander vakgebied. Voor deze opleidingen is het DI-budget. Werk je in een 50-min-kliniek dan wordt het recht op DI-budget in twee jaar opgebouwd. Vanaf 2019 kun je aanspraak maken op het volledige DI-budget. [terug naar boven]

Hoe regel ik een DI-budget?
In je jaargesprek bespreek je met je leidinggevende je wensen met betrekking tot je ontwikkeling op de korte en op de lange termijn. Als je vindt dat daar een opleiding, cursus of coaching bij hoort, dan kun je daar zelf een budget voor regelen door een aantal PLB-uren in te ruilen. De opleiding /cursus etc. en kosten bespreek je met je leidinggevende. Het opleidingsbudget moet beschikbaar worden gesteld. Je werkgever kan niet zeggen dat ‘het opleidingspotje leeg is’.[terug naar boven]

Ik heb een tijdelijk contract, kan ik ook aanspraak maken op zo’n DI-budget?
Ja, werknemers met een tijdelijk contract kunnen er ook aanspraak op maken. Gemaakte afspraken over scholing en de inzet van het duurzaam inzetbaarheidsbudget kunnen doorlopen na de afloop van het contract. [terug naar boven]

Waarom moet ik PLB-uren inleveren voor een DI-budget?
Als je een opleiding wilt doen dan kun je ervoor kiezen om dit te financieren via je PLB-uren. In de oude cao bestaat al de mogelijkheid om PLB-uren in te leveren voor scholing. Nieuw is dat er een budget gekoppeld is aan het aantal in te leveren PLB-uren en dat je werkgever dit niet meer mag weigeren. Er is gekozen voor ‘geven en nemen’: jij levert een aantal PLB-uren in, je werkgever stelt daar een opleidingsbudget tegenover. Je kunt dus hiervoor kiezen, maar het hoeft niet. [terug naar boven]

Mag ik ook meer dan 24 PLB uren inleveren voor meer budget zodat ik een duurdere opleiding kan gaan doen?
Dat valt buiten de regeling in de cao, maar je kunt dit in overleg met je leidinggevende wel afspreken. [terug naar boven]

Kan ik een DI-budget ook uitbetaald krijgen als extra salaris?
Nee, het budget is niet bedoeld als extra salaris. Het niet gebruikte (deel van het) budget vervalt dan ook aan het einde van het afgesproken jaar, tenzij anders afgesproken. [terug naar boven]

Kun je deze opleidingen onder werktijd volgen?
Omdat het om toekomstgerichte opleidingen gaat en/of persoonlijke ontwikkeling, is het uitgangspunt dat je deze opleidingen/cursus buiten werktijd volgt, bijvoorbeeld in de avonduren of weekenden. In de praktijk zal dit niet altijd mogelijk zijn, afhankelijk van de lestijden en voorwaarden van de opleiding.
Als dit betekent dat je werktijden moeten worden aangepast of andere maatregelen nodig zijn, dan moet je hierover met je leidinggevende afspraken maken. [terug naar boven]


Functie-indeling, Functiewaardering & FWG
 • Heb ik zelf invloed op de beschrijving en waardering van mijn functie?
 • Waar kan ik meer informatie vinden over functiewaardering?
 • In artikel 13.5 van de cao ZKN staan drie methoden genoemd voor het indelen van een functie met FWG. Welke methode is van toepassing?
 • Kan je een functie indelen zonder een functiebeschrijving?
 • Wat gebeurt er als medewerker en werkgever het niet eens worden over de functiebeschrijving of over de indeling van een functie?

Heb ik zelf invloed op de beschrijving en waardering van mijn functie?
Je hebt zeker invloed op de beschrijving en waardering van je functie. Bij elke stap in het proces word je betrokken, van beschrijving tot en met indeling. Als je het niet eens bent met de functiebeschrijving of de indeling van je functie, dan kun je daartegen in bezwaar gaan bij je werkgever. Mocht je na het bezwaar nog beroep aan willen tekenen, dan kan dat bij een speciale commissie die naar je situatie gaat kijken. Er komt een protocol in de cao waarin de procedure staat beschreven, inclusief de stappen voor bezwaar en beroep. [terug naar boven]

Waar kan ik meer informatie vinden over functiewaardering?
Het functiewaarderingssysteem FWG wordt in de hele zorgsector gebruikt. Heb je bijvoorbeeld in een ziekenhuis gewerkt, dan heb je er al eerder mee te maken gehad. In hoofdstuk 7 Salaris en Vakantiebijslag van de cao ZKN kun je meer informatie hierover vinden. Ook op www.fwg.nl kun je meer achtergrondinformatie vinden over het functiewaarderingssysteem. [terug naar boven]

In artikel 13.5 van de cao ZKN staan drie methoden genoemd voor het indelen van een functie met FWG. Welke methode is van toepassing?
De indeling van een functie bij een zelfstandige kliniek gebeurt met FunctieWaardering Gezondheidszorg (FWG). In de cao ZKN staan drie methodes genoemd om in te delen met FWG:

 1. Het computerondersteunde FWG-systeem: bij deze methode heeft een werkgever een licentie van FWG. De vastgestelde functiebeschrijving wordt digitaal ingedeeld met het FWG-systeem. Werknemers kunnen de ‘inzage’ versie inzien en krijgen een uitdraai van de motivatie voor de indeling per gezichtspunt van de functie.
 2. Het ZKN FWG Functiehandboek: de vastgestelde functiebeschrijving wordt ingedeeld met behulp van het Functiehandboek door deze te vergelijken met de functies in het handboek en dan de indeling te kiezen. Het Functiehandboek is HIER te vinden. De motivatie van de werkgever voor de keuze voor een indeling wordt gedeeld met de medewerker.
 3. Een consulent van de systeemhouder FWG: de werkgever vraagt een adviseur van het bureau FWG om de indeling te maken op basis van de vastgestelde functiebeschrijving. Het rapport met de motivatie voor de indeling per gezichtspunt wordt gedeeld met de medewerker.

De werkgever is verantwoordelijk voor een goed proces van functiewaardering en kiest de methode die hij/zij het meest passend vindt voor de organisatie. [terug naar boven]

Kan je een functie indelen zonder een functiebeschrijving?
Nee, dit is niet mogelijk. Het proces van beschrijven en indelen van een functie volgens de cao ZKN verloopt in twee stappen. Eerst wordt de functie (het samenstel van opgedragen werkzaamheden) beschreven. De functiebeschrijving moet voldoen aan kwaliteitseisen die van belang zijn om een goede indeling te kunnen maken in FWG. De voorlopige functiebeschrijving wordt voor akkoord aan de medewerker aangeboden. Indien de medewerker akkoord gaat, wordt de functiebeschrijving definitief vastgesteld. Nadat de functie definitief is vastgesteld, volgt de tweede stap en kan de functiebeschrijving worden ingedeeld met FWG. Door het afronden van stap één vóórdat wordt begonnen met stap twee, wordt voorkomen dat tijdens het proces van indeling nog moet worden gediscussieerd over de inhoud van de functie. [terug naar boven]

Wat gebeurt er als medewerker en werkgever het niet eens worden over de functiebeschrijving of over de indeling van een functie?
Wanneer er onenigheid blijft bestaan over de tekst van de functiebeschrijving of over de indeling van een functie, dan kan een medewerker bezwaar maken. Bij discussie over de inhoud van de functiebeschrijving proberen medewerker en werkgever er eerst samen uit te komen door een gesprek. Lukt dit niet, dan kan een medewerker een klacht indienen bij de klachtencommissie in de kliniek (zie artikel 8 cao ZKN, is deze commissie er nog niet dan moet deze worden opgericht). Na advies van de klachtencommissie wordt de functiebeschrijving definitief vastgesteld door de werkgever. Wanneer een medewerker het hiermee nog steeds niet eens is, dan kan naar de rechter worden gestapt.
Wanneer een medewerker het niet eens is met een indeling of herindeling van een functie, dan wordt in deze fase ook eerst getracht om er samen uit te komen. Bij een blijvend verschil van mening over de indeling kan een medewerker een deskundigenoordeel aanvragen bij de systeemhouder FWG (www.fwg.nl/deskundigenoordeel). Mocht een medewerker daarna nog in beroep willen gaan, dan kan hij/zij naar de rechter stappen.

Voor meer details over de procedures rond functiewaardering en bezwaar zie de artikelen 13.3 t/m 13.7 in de cao ZKN. Voor meer informatie over FWG zie www.fwg.nl. Of stel een vraag aan ZKN of AVV. [terug naar boven]


Inschaling en periodieke verhogingen
 • Waarom word ik niet meteen ingeschaald op een trede? Waarom pas vanaf 1 januari 2018? (NB: 50-min-kliniek)
 • Als er een nieuwe cao ZKN komt in 2018, kan mijn werkgever dan mijn toeslag (vanwege bovenschalig salaris) afnemen?
 • Wat als ik ‘boven de norm’ presteer?
 • Wat als ik minder dan minimaal ‘op de norm’ presteer?
 • Stel dat ik ‘onder de norm’ functioneer en het lukt niet om ‘op de norm’ te komen binnen zes maanden.
 • Ik kan niet zo goed met mijn manager opschieten. Mijn beoordelingen zijn hierdoor in zijn/haar ogen al snel onder de norm. Hoe moet ik dit oplossen?

Waarom word ik niet meteen ingeschaald op een trede? Waarom pas vanaf 1 januari 2018? (NB: 50-min-kliniek)
Door de wettelijk verplichte pensioenpremie, het recht op cao loonstijgingen, het vermoedelijk hogere aantal PLB-uren, de vermoedelijk hogere reiskosten etc. was voor 2017 het maximale voor werkgevers bereikt. Door de verhogingen uit de cao in fasen te laten verlopen, realiseren we een gefaseerde ingroei over verschillende jaren. [terug naar boven]

Als er een nieuwe cao ZKN komt in 2018, kan mijn werkgever dan mijn toeslag (vanwege bovenschalig salaris) afnemen?
Nee, dat kan niet. De toeslag blijft onderdeel van je salaris, ook als er een nieuwe cao komt. En dit blijft ook zo na afloop van de cao, mocht het een volgende keer niet lukken om tot een nieuwe cao te komen. Tenzij je hier zelf andere afspraken over maakt met je werkgever. [terug naar boven]

Wat als ik ‘boven de norm’ presteer?
Zolang je het maximum nog niet hebt bereikt krijg je in zo’n geval je periodieke verhoging en kan je werkgever nog iets extra’s doen. Dit laatste wordt echter bepaald door je werkgever. [terug naar boven]

Wat als ik minder dan minimaal ‘op de norm’ presteer?
Als je normaal functioneert kan je werkgever je periodieke verhoging niet tegenhouden. Medewerkers die de kantjes er van af lopen en ‘onder de norm’ functioneren, kunnen er wel wat van gaan merken. Je periodiek kan zes maanden worden uitgesteld. In dat geval maak je samen met je leidinggevende een actieplan om ervoor te zorgen dat je weer ‘op de norm’ functioneert, waarna je je periodiek alsnog krijgt. [terug naar boven]

Stel dat ik ‘onder de norm’ functioneer en het lukt niet om ‘op de norm’ te komen binnen zes maanden.
Als het niet lukt om ‘op de norm’ te functioneren, dan is het van belang om de reden hiervan te bespreken. Afhankelijk van de reden moet worden gezocht naar een passende oplossing. Dit soort situaties vallen eigenlijk buiten de systematiek van de cao en kunnen zich in elke organisatie voordoen, ook zonder beoordelingssysteem. [terug naar boven]

Ik kan niet zo goed met mijn manager opschieten. Mijn beoordelingen zijn hierdoor in zijn/haar ogen al snel onder de norm. Hoe moet ik dit oplossen?
Er staat een beoordelingssysteem in de cao met een checklist waarin beschreven staat wanneer je onder, op of boven de norm functioneert. Deze checklist geldt voor iedereen in de ZBC’s. Een beoordeling onder de norm kan nooit zomaar uit de lucht komen vallen. Vooraf moet altijd een tussentijds voortgangsgesprek zijn geweest waarin duidelijke en reële afspraken zijn gemaakt over hoe je weer op de norm kan komen. De gemaakte afspraken moeten door jullie beiden worden goedgekeurd. [terug naar boven]


Jaarurensystematiek

Wat is de Jaarurensystematiek?
De Jaarurensystematiek gaat uit van een totaal aantal te werken uur per jaar. De uren die je per week of maand werkt kunnen meebewegen met de fluctuaties in het werk. De ene week werk je wat meer uren, de andere week compenseer je dit en werk je wat minder uren. Je salaris blijft constant en is afhankelijk van de afspraken in je arbeidsovereenkomst. Binnen die flexibiliteit moet je op een redelijke manier worden ingeroosterd. Wat is niet redelijk? Als je bijvoorbeeld de eerste helft van het jaar dubbele contracturen draait en de tweede helft van het jaar geen enkele uren, dan is dat niet redelijk. Gelukkig zal dit in de praktijk meestal niet zo voorkomen.

Niet iedereen kan flexibel werken, bijvoorbeeld als je privé-situatie dat niet toelaat, dus je kunt ook afspreken dat je een vast aantal uren werkt binnen de jaarurensystematiek. [terug naar boven]


Loonstijging & Salaris
 • Waarom maar een loonstijging van 2,25% in twee jaar, is dat niet erg laag?
 • Wat gebeurt er met mijn salaris onder de cao 2017-2018?(NB: 50-min-kliniek)

Waarom maar een loonstijging van 2,25% in twee jaar, is dat niet erg laag?
Dat valt wel mee. De kosten in de zorg staan onder hoge druk. Het kabinet heeft zich vastgelegd op een sterke afname van de stijging van de zorgkosten. Hierbij hebben de verzekeraars de touwtjes in handen en die drukken er harde voorwaarden doorheen. In andere recent afgesloten akkoorden in de zorg is de effectieve loonstijging niet hoger. Zo kent het recent afgesproken akkoord voor de cao kraamverzorgers een loonsverhoging van 1,65% over anderhalf jaar, en de recent aangenomen cao VVT kende weliswaar een hogere loonstijging, maar dat werd voor een groot deel ingevuld door het inleveren van een aantal zaken, waaronder drie vrije dagen. [terug naar boven]

Wat gebeurt er met mijn salaris onder de cao 2017-2018?(NB: 50-min-kliniek)
Elke 50-min-kliniek had zijn eigen arbeidsvoorwaarden, die waren soms individueel geregeld, soms collectief. AVV is niet bekend met al deze regelingen. We kunnen alleen uitleggen hoe de cao eruit ziet en welke afspraken we hebben gemaakt over de gefaseerde invoering. Het kan dus zijn dat je (individuele) afspraken had met je werkgever dat je salaris elk jaar met de inflatie werd gecorrigeerd maar het kan ook zijn dat de hele kliniek al enkele jaren op de nullijn stond. Globaal is het effect van de gefaseerde invoering van de cao ZKN als volgt:

 • Je jaarsalaris begin 2017 is gelijk aan je jaarsalaris eind 2016
 • Je salaris gaat meegroeien met de jaarlijkse salarisstijgingen zoals in de cao ZKN worden afgesproken. Beginnend met 1% per 1 mei 2017.
 • Je wordt in 2017 ingedeeld in een functieschaal, over 2018 kun je dan voor het eerst door je leidinggevende conform de cao-systematiek beoordeeld worden, en vanaf 2019 heb je recht op periodieken op basis van je beoordeling
 • Je maandsalaris wordt lager omdat daaruit je eindejaarsuitkering wordt opgebouwd. Maar als je ervoor kiest om de eindejaarsuitkering maandelijks uit te laten betalen merk je daar niets van.
 • Je perspectief in toekomstige loonontwikkeling komt (vermoedelijk) een stuk hoger te liggen (vanwege de jaarlijkse periodieken)

Er is ook een (mogelijk) negatief effect op je netto salaris: je werkgever zal vanaf 1 januari 2017 50% van de pensioenpremie op jouw salaris in rekening brengen. Die pensioenpremie bedraagt in 2017 24% over je pensioengevend salaris (je salaris minus € 11.829). Dit is zo bij alle cao’s in de zorg. Het effect is mogelijk negatief, omdat je nu misschien ook al een pensioenregeling hebt met een soortgelijke premiehoogte en premieverdeling. Als je werkgever nu echter geen pensioenregeling heeft, of als hij/zij er wel een heeft maar met een veel lagere premie, of als je werkgever zelf de hele premie (of het grootste deel ervan) betaalt, dan zal er wel degelijk een negatief effect zijn op je netto salaris. Dat heeft echter niet zo veel te maken met de cao, maar vooral met de verplicht gestelde invoering van de pensioenregeling. [terug naar boven]


ORT (OnregelmatigheidsToeslag)

Wanneer is de ORT een vaste salariscomponent? Waaraan kan ik dat zien?
Voor medewerkers die regelmatig ORT ontvangen is deze toeslag een belangrijk deel van het loon. Tot voorheen werd ORT niet uitbetaald over verlofuren. Daardoor was je salaris lager dan normaal als je verlofuren opnam. Dat wordt nu rechtgetrokken. Deze afspraak geldt niet voor medewerkers die incidenteel op onregelmatige uren werken (bijvoorbeeld als je een administratieve functie hebt en een keer ’s avonds een cursus moet volgen). [terug naar boven]


Pensioen
 • Wat is het verband tussen de invoering van de cao ZKN en de recente invoering van de pensioenregeling van Zorg en Welzijn?
 • Wat is er precies in de cao ZKN geregeld over pensioen?
 • De verplichte aansluiting van 50-min-klinieken bij PFZW is ingegaan op 1 juli 2016, de ZKN cao op 1 januari 2017. Vanaf welke datum mag het werknemersdeel van de pensioenpremie worden ingehouden op het loon van een medewerker bij een 50min-kliniek?

Wat is het verband tussen de invoering van de cao ZKN en de recente invoering van de pensioenregeling van Zorg en Welzijn?
Er is geen enkel verband, het is puur toeval! De pensioenregeling van Zorg en Welzijn is per 1 juli 2016 verplicht gesteld voor alle klinieken. Met uitzondering van de volledig private klinieken, waar dus minder dan 1% verzekerde zorg wordt geleverd. Voor 50-plus-klinieken was de regeling al verplicht gesteld sinds 1 januari 2007. [terug naar boven]

Wat is er precies in de cao ZKN geregeld over pensioen?
De ZKN cao regelt heel weinig over pensioen. Dat komt, omdat er een zogeheten verplichtstelling van kracht is. Die verplichtstelling regelt dat klinieken vanaf 2007 verplicht zijn aangesloten bij pensioenfonds Zorg en Welzijn, PFZW. Althans 50plus-klinieken, die tenminste 50% van hun omzet uit verzekerde zorg halen. De 50min-klinieken vallen pas sinds 1 juli 2016 onder deze verplichtstelling aan PFZW. Door de verplichtstelling kan PFZW de pensioenpremie innen bij de klinieken. Het enige wat in de cao ZKN wordt geregeld, is dat de werkgever een zogeheten verhaalsrecht heeft van 50% van de premie op de werknemer, hetgeen wil zeggen dat je werkgever 50% van de aan PFZW af te dragen premie op je (bruto) loon kan inhouden. [terug naar boven]

De verplichte aansluiting van 50-min-klinieken bij PFZW is ingegaan op 1 juli 2016, de ZKN cao op 1 januari 2017. Vanaf welke datum mag het werknemersdeel van de pensioenpremie worden ingehouden op het loon van een medewerker bij een 50min-kliniek?
De ZKN cao is van toepassing op de 50min-klinieken vanaf 1 januari 2017. Vanaf die datum kan de werkgever het werknemersdeel op de pensioenpremie op het loon van de medewerker inhouden. In navolgende situaties had een 50min-kliniek over de periode voor 1 januari 2017 pensioenpremie kunnen inhouden op het loon van een werknemer:

 • Als dit is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst, of
 • Als hier afspraken over gemaakt zijn, waarbij de werknemer expliciet akkoord is gegaan met het inhouden van de pensioenpremie.

Is geen van deze situaties van toepassing, dan is de pensioenpremie zonder rechtsgrond ingehouden op het loon. Een medewerker kan de inhouding in dat geval terug claimen. [terug naar boven]


Verlof
 • Ik heb nu vijf weken verlof. In de cao ZKN staat dat je wettelijk verlof hebt (vier werkweken bij voltijd dienstverband). Er zijn ook PLB uren. Hoe wordt hiermee omgegaan?
 • Ik werk in een kleine kliniek. Als mijn werkgever er niet is, dan moet ik verlof opnemen. Mag dit volgens de cao ZKN?

Ik heb nu vijf weken verlof. In de cao ZKN staat dat je wettelijk verlof hebt (vier werkweken bij voltijd dienstverband). Er zijn ook PLB uren. Hoe wordt hiermee omgegaan?
In het akkoord met afspraken staat op pagina 9:

“In 2017 bedraagt, in afwijking van artikel 13.2 van de cao ZKN, het aantal verlofdagen minimaal 25 (20 verlof conform art. 13.1.2 en 5 PLB). Volgens cao ZKN bestaat recht op 9 PLB dagen (72 uur). Vanaf 2018 worden deze eventuele extra dagen opgebouwd in 4 jaar, in vier gelijke delen. Als klinieken eind 2016 in totaal 29 dagen hadden, dan blijft dat uiteraard zo.”

Een voltijdmedewerker heeft dus minimaal 25 verlofdagen bestaande uit wettelijk verlof en PLB. Wettelijk verlof moet als vakantie-uren worden opgenomen. De PLB-uren kunnen als vakantie-uren worden opgenomen, maar zij kunnen ook voor andere zaken worden ingezet, zoals scholing. Ook hier geldt het principe van de minimum-cao: je behoudt het recht op je huidige verlofuren, indien deze boven het minimum van de cao zijn. In overleg met jou kunnen uiteraard wel wijzigingen worden overeengekomen. Stel dat je nu bijvoorbeeld recht hebt op 30 verlofdagen. Dan kan je werkgever voorstellen om dit, net zoals in de cao, te verdelen in wettelijke vakantie-uren en daarnaast PLB-uren. Je hebt dan op basis van je individuele arbeidsovereenkomst niet 9 PLB dagen conform de cao, maar 10 PLB dagen. [terug naar boven]

Ik werk in een kleine kliniek. Als mijn werkgever er niet is, dan moet ik verlof opnemen. Mag dit volgens de cao ZKN?
Nee, dit mag niet volgens de cao ZKN. Er mogen twee dagen per jaar worden aangewezen door de werkgever waarop medewerkers verplicht vrij moeten nemen, bijvoorbeeld vanwege een bedrijfssluiting (artikel 13.1.3 in de cao). Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De OR heeft instemmingsrecht hierover, het moet gaan om een besluit voor één of meer groepen medewerkers (dus niet voor één persoon) en het moet uiterlijk aan het einde van de maand januari duidelijk zijn om welke dag(en) het gaat. Een langere bedrijfssluiting kan dus niet worden overbrugd door medewerkers te verplichten om verlofuren op te nemen. Als er geen OR is, dan zal een werkgever met iedere medewerker afzonderlijk afspraken hierover moeten maken. Die afspraken mogen echter niet tegen de cao of de wet ingaan. [terug naar boven]


50-min-kliniek
 • Wat is een 50-min-kliniek?
 • Waarom hebben jullie deze gefaseerde invoering van 50-min-klinieken geregeld?
 • Waarom wordt de cao niet ingevoerd voor klinieken waar minder dan 1% verzekerde zorg wordt geleverd?
 • Hoe weet ik of in mijn kliniek minder dan 1% verzekerde zorg wordt geleverd?
 • Ik heb van mijn werkgever nog niets gehoord over de nieuwe cao. Wat kan ik het beste doen?
 • Kan de cao ZKN zomaar op mij worden toegepast en vervallen daardoor mijn eigen arbeidsvoorwaarden?
 • Ik heb nu vijf weken verlof. In de cao ZKN staat dat je wettelijk verlof hebt (vier werkweken bij voltijd dienstverband). Er zijn ook PLB uren. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Wat is een 50-min-kliniek?
Van oudsher worden zorginstellingen onderverdeeld in 50-plus en 50-min. 50-plus betekent: meer dan 50% van de omzet is afkomstig uit verzekerde zorg; 50-min betekent: minder dan 50% is afkomstig uit verzekerde zorg. Je werkgever weet of hij/zij een 50-plus- of 50-min-kliniek is. [terug naar boven]

Waarom hebben jullie deze gefaseerde invoering van 50-min-klinieken geregeld?
Het was een nadeel dat de cao ZKN alleen gold voor medewerkers in klinieken waar meer dan 50% verzekerde zorg wordt uitgevoerd. De achtergrond hiervan is dat de cao Ziekenhuizen in 2012 alleen voor deze groep van toepassing werd. De cao ZKN is voor de cao Ziekenhuizen in de plaats gekomen. Er is in de vorige cao afgesproken met werkgevers dat we onderzoeken hoe en wanneer we dit wel kunnen regelen. Dat is nu gelukt. [terug naar boven]

Waarom wordt de cao niet ingevoerd voor klinieken waar minder dan 1% verzekerde zorg wordt geleverd?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen klinieken die volledig privaat zijn en klinieken die financiering ontvangen van verzekeraars. Achtergrond hiervan is dat we aansluiten bij de manier waarop het pensioen is geregeld. De private klinieken vallen niet onder het pensioenfonds in de zorg (geen cao ZKN), de klinieken die met gelden vanuit verzekeraars worden gefinancierd wel (wel cao ZKN). [terug naar boven]

Hoe weet ik of in mijn kliniek minder dan 1% verzekerde zorg wordt geleverd?
Wanneer de behandelingen niet worden gefinancierd uit gelden vanuit verzekeraars, dan werk je in een volledig private kliniek (en is de cao ZKN niet van toepassing). Je kunt dit bij je werkgever navragen. [terug naar boven]

Ik heb van mijn werkgever nog niets gehoord over de nieuwe cao. Wat kan ik het beste doen?
Indien je in een kliniek werkt met minder dan 50% omzet uit verzekerde zorg en je hebt nog niets gehoord van je werkgever over de invoering van de cao ZKN, dan is het goed om hem/haar wel te attenderen op deze verandering. Het kan veel impact hebben op je werkgever en op de arbeidsvoorwaarden van jezelf en je collega’s. Je werkgever kan het beste contact opnemen met werkgeversvereniging ZKN bij vragen over de invoering van de cao. [terug naar boven]

Kan de cao ZKN zomaar op mij worden toegepast en vervallen daardoor mijn eigen arbeidsvoorwaarden?
Je eigen arbeidsvoorwaarden vervallen niet. Deze zijn nu geregeld in je individuele arbeidsovereenkomst en misschien nog een bedrijfsreglement o.i.d. Als de cao ZKN van toepassing wordt, dan komen de afspraken uit de cao daarbij. De cao is een minimum-cao, dat wil zeggen dat een werkgever minimaal de arbeidsvoorwaarden uit de cao moet toepassen, maar hij mag betere arbeidsvoorwaarden geven. Heb je dus afspraken gemaakt in je individuele arbeidsovereenkomst die uitstijgen boven het niveau van de cao ZKN, dan houd je daar recht op. Het kan zijn dat een werkgever probeert om deze plussen uit te ruilen tegen iets anders, omdat het te duur is om alle voorwaarden te behouden. Zo’n voorstel kun je wel of niet accepteren, daar heb je zelf vrijheid in. Uiteraard moet je hierbij de redelijkheid in acht nemen en je als een goede werknemer opstellen, net zoals je werkgever redelijke voorstellen moet doen en niet in strijd mag handelen met ‘goed werkgeverschap’. [terug naar boven]

Ik heb nu vijf weken verlof. In de cao ZKN staat dat je wettelijk verlof hebt (vier werkweken bij voltijd dienstverband). Er zijn ook PLB uren. Hoe wordt hiermee omgegaan?
In het akkoord met afspraken staat op pagina 9:

“In 2017 bedraagt, in afwijking van artikel 13.2 van de cao ZKN, het aantal verlofdagen minimaal 25 (20 verlof conform art. 13.1.2 en 5 PLB). Volgens cao ZKN bestaat recht op 9 PLB dagen (72 uur). Vanaf 2018 worden deze eventuele extra dagen opgebouwd in 4 jaar, in vier gelijke delen. Als klinieken eind 2016 in totaal 29 dagen hadden, dan blijft dat uiteraard zo.”

Een voltijdmedewerker heeft dus minimaal 25 verlofdagen bestaande uit wettelijk verlof en PLB. Wettelijk verlof moet als vakantie-uren worden opgenomen. De PLB-uren kunnen als vakantie-uren worden opgenomen, maar zij kunnen ook voor andere zaken worden ingezet, zoals scholing. Ook hier geldt het principe van de minimum-cao: je behoudt het recht op je huidige verlofuren, indien deze boven het minimum van de cao zijn. In overleg met jou kunnen uiteraard wel wijzigingen worden overeengekomen. Stel dat je nu bijvoorbeeld recht hebt op 30 verlofdagen. Dan kan je werkgever voorstellen om dit, net zoals in de cao, te verdelen in wettelijke vakantie-uren en daarnaast PLB-uren. Je hebt dan op basis van je individuele arbeidsovereenkomst niet 9 PLB dagen conform de cao, maar 10 PLB dagen. [terug naar boven]


Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij?

Neem HIER contact op met AVV om antwoord te krijgen op jouw vraag.

***

Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar AVV kan niet garanderen dat deze informatie altijd en voor elke individuele situatie foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt AVV geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

22 december 2017

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel