Wonen

 

Vragen over de nieuwe afspraken in de cao Wonen

(versie 2 vrijdag 16 december 2016)

1. Integratie in cao Fashion

Wat houdt integratie in de cao Fashion precies in?
De cao Wonen als aparte cao houdt op te bestaan. De cao Fashion, Sport en Lifestyle is een raam-cao die bestaat uit een basisstuk en aparte modules voor elke sector. Voor medewerkers in de sector Wonen gaat het basisstuk gelden en de module Wonen. Voor je pensioen verandert er niets.

Waarom wordt de cao Wonen geïntegreerd in de cao Fashion, Sport en Lifestyle?
Het idee is om een grote raam-cao te vormen voor de hele non-food detailhandel. Pluspunten van de cao Fashion, Sport en Lifestyle zijn het gunstiger loongebouw en het recht op niet-inroosterbare dagen. En daarnaast hebben we zoveel mogelijk pluspunten uit de cao Wonen gewoon meegenomen, zoals de 25 vakantiedagen etc.

 

2. Loonsverhoging

Wat is nu de loonsverhoging?

 

Wat betekent het precies dat loonsverhogingen in 2015 en 2016 kunnen worden verrekend?Zijn in jouw bedrijf al loonsverhogingen gegeven in 2015 en 2016, dan kan je werkgever deze verrekenen met de afgesproken loonsverhogingen. De reden hiervan is dat sommige werkgevers uit eigen beweging al iets extra’s hadden gedaan voor medewerkers. Deze werkgevers vonden het niet fair als zij nu nadeel hiervan zouden ondervinden ten opzichte van andere werkgevers die niets hadden gedaan. Daarom hebben de bonden ermee ingestemd om dit te zien als een ‘vooruitgeschoven’ loonsverhoging.

Het verrekenen kan alleen gebeuren over ‘collectieve loonsverhogingen’. Dit zijn loonsverhogingen die eerder zijn gegeven aan alle medewerkers in het bedrijf. Het gaat hier niet om individuele loonsverhogingen of andere salarisonderdelen zoals bonussen e.d. De eerdere loonsverhogingen worden van de 2,75% ingehouden, maar nooit zodanig dat je loonsverhoging moet terugbetalen.

- Een loonsverhoging vanwege dat je 23 jaar bent geworden, valt hier dus niet onder en wordt niet verrekend.

- Wat is de betekenis van de groene gebieden in de Loontabel Wonen per 1-4-2017 met 2,75% verhoging (behalve in schaal 1). Antwoord: dit zijn extra salaristredes die je kunt krijgen als je werkgever een systeem van beoordelingsafhankelijk belonen heeft. Sommige werkgevers hebben zo'n systeem, andere werkgevers niet.

3. Indeling in nieuwe loontabel

 

Hoe zien de nieuwe loontabellen eruit?

 

Hoe word ik ingedeeld in de nieuwe loontabel?
De nieuwe loontabellen per 1 april 2017 kennen minder stappen van minimum tot maximum in de schalen. Je doorloopt de salarisschaal dus sneller. Daarnaast zijn de stappen groter, waardoor de salarisverhogingen groter zijn per stap. De nieuwe tabel is op dezelfde manier opgebouwd als de loontabellen in cao Fashion, Sport & Lifestyle.

De indeling verloopt als volgt: per 1 april 2017 krijg je een salarisverhoging. Met dit verhoogde salaris wordt je ingeschaald in de nieuwe tabel. Dat betekent waarschijnlijk dat je loon tussen twee treden van de vernieuwde loontabel in komt. Bij het bereiken van een ervaringsjaar wordt de stap gemaakt naar de naasthogere trede. Daarna groei je elk jaar mee met de stappen in de nieuwe tabel, tenzij je op het maximum van de trede komt, of boven de tabel uitkomt.

 

4. Verlaging zondagstoeslag van 100% naar 50%

Waarom zijn jullie akkoord gegaan met de halvering van de zondagstoeslag?
De Winkelsluitingswet (uit 1976) verbood dat winkels op zondag open waren. Vanwege ontwikkelingen in de maatschappij werd in 1984 toegestaan dat een winkel vier zondagen per jaar open mocht. In 1993 werd dat opgerekt tot acht en daarna is het vrijgegeven. In 2016 zijn veel winkels alle zondagen open. De 100% zondagstoeslag dateert uit de tijd van de Winkelsluitingswet en is aan vernieuwing toe. Dat betekent niet dat we iets weggeven, er komen immers andere goede zaken voor terug, zoals compensatie, een loonstijging en het recht op roostervrije dagen.

 

Hoe werkt de compensatie voor de halvering van de zondagstoeslag?Om te bepalen hoeveel compensatie je krijgt (als je geen oproepkracht bent) wordt gekeken naar de periode tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017, de zogeheten referteperiode.
Stel dat je in die periode 40 zondagen hebt gewerkt van 8 uur:

 

  • Eerst wordt berekend wat het totaal aantal uren is (40 x 8 uur = 320 uur).
  • De toeslag gaat straks van 100% naar 50%. Dan krijg je dus nog maar de helft. Dat betekent dat de helft van je gewerkte uren in dat voorgaande jaar gecompenseerd moeten worden, in dit voorbeeld 320 : 2 = 160 uur totaal.
  • Stel dat jouw bruto uurloon € 11 euro is. Dan gaat het om 160 x 11 euro is € 1760 voor het hele jaar.
  • Dit bedrag wordt dan gedeeld door 12, zodat het een bedrag per maand is (1760 : 12 = € 146,67). Dit maandbedrag wordt bij je loon opgeteld en voortaan iedere maand uitbetaald.

Zelfde voorbeeld, maar dan compensatie in tijd:

  • Bij compensatie in tijd wordt eigenlijk hetzelfde gedaan. Eerst wordt berekend wat het totaal aantal uren is (40 x 8 uur = 320 uur, in ons voorbeeld).
  • De toeslag gaat straks van 100% naar 50%. Dan krijg je dus nog maar de helft. Dat betekent dat de helft van je gewerkte uren in dat voorgaande jaar gecompenseerd moeten worden, in dit voorbeeld 320 : 2 = 160 uur totaal.
  • Dit aantal uren wordt dan gedeeld door 12 voor het aantal maanduren (160 uur : 12 maanden = 13,33 uren per maand). Dit maandbedrag wordt bij je maandelijkse vrije uren opgeteld en staat voortaan iedere maand bij je verlofuren op je loonstrook.

De afgesproken loonsverhogingen worden ook toegepast op het compensatiebedrag (in geld). Dus als je recht hebt op 2,75% loonsverhoging, dan krijg je dit ook over je toeslag.

Hoe lang krijg je de compensatie?
In dit schema kun je zien hoe de berekening van de duur van de compensatie loopt.

schermafbeelding-2016-12-09-om-15-45-01-20161209154719.png

 

Toelichting op het schema:

  • De duur van de compensatie is even lang als de lengte van het dienstverband in hele jaren. De minimumduur is 1 jaar en de maximumduur 7 jaar.
  • Voor bedrijven die 4 jaar of minder open zijn op zondag is de duur van de compensatie maximaal even lang als het aantal hele jaren dat het bedrijf op zondag open is geweest. Bij bedrijven met meer vestigingen geldt dat deze uitzondering voor het hele bedrijf geldt: als één vestiging langer dan 4 jaar open is op zondag, geldt deze uitzondering niet.
  • In geval van langdurige ziekte of zwangerschap geldt de referteperiode 1 januari 2015 2015 t/m 31 december 2016. Voor de berekening van het bedrag dat bruto aan zondagstoeslag is verdiend wordt dan uitgegaan van het gemiddeld in deze twee jaren bruto op zondag verdiende bedrag .

Waarom zijn jullie ermee akkoord gegaan dat oproepkrachten geen compensatie krijgen voor de gehalveerde zondagstoeslag?
Dat hebben we gedaan omdat naar alle waarschijnlijkheid de meeste oproepkrachten niet meer opgeroepen zouden worden. De werkgever kan dan een nieuwe oproepkracht inschakelen waarvoor hij minder betaalt. Het gaat hierbij alleen om medewerkers met een 0-uren contract (kunnen zelf besluiten om niet te gaan werken). Heb je een min-max contract met meer dan 0 uren als minimum, dan krijg je wel compensatie.

 

4. Recht op niet-inroosterbare dagen

Heb ik altijd recht op niet-inroosterbare dagen?
Afroepmedewerkers zonder contracturen hebben geen recht op niet-inroosterbare dagen. Andere medewerkers wel. De zaterdag en zondag zijn uitgesloten van de regeling.

Waarom hebben jullie dit eigenlijk zo geregeld?
Steeds meer mensen hebben twee of meer banen naast elkaar of hebben privé-verantwoordelijkheden die ze moeten combineren met hun werk. Als je 7 dagen per week beschikbaar moet zijn om ingeroosterd te kunnen worden, dan wordt die combinatie heel lastig. Met deze regeling krijg je vanuit de cao meer zeggenschap over je weekindeling.

Wanneer kan mijn werkgever mijn verzoek voor niet-inroosterbare dagen weigeren?
In principe kan je werkgever jouw verzoek niet weigeren. De regeling is vormgegeven zoals bij ouderschapsverlof. Een verzoek om ouderschapsverlof kan ook niet zomaar worden geweigerd. Maar er zijn situaties denkbaar waarin zo’n verzoek tot ernstige problemen kan leiden voor je werkgever. Dit is met name bij kleine teams of bedrijven. In zo’n geval is het de bedoeling dat je werkgever eerst creatief aan de slag gaat om te bekijken wat hij kan doen om je verzoek toch mogelijk te maken. Lukt dat echt niet, dan ga je met elkaar in gesprek, eventueel met het team samen, om tot een werkbare oplossing te komen.

 

5. Cao proces

 

Ik moet me registreren voor de stemming, is die dan wel anoniem?
Ja, de stemming is anoniem. Alleen het bureau waaraan AVV de stemming uitbesteedt, Labyrinth, heeft de individuele stemcodes en de emailadressen. AVV heeft en krijgt geen inzicht in wie wat heeft gestemd. Wel blijven de registraties staan zodat je je bij een volgende stemming niet opnieuw hoeft te registreren. Labyrinth gebruikt deze alleen als check om te beoordelen of er geen stemfraude plaatsvindt.

Heb je nog meer vragen? Mail je vraag dan naar AVV.

15 februari 2017