Vragen en Antwoorden voor bij het principe-akkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland

(versie 1 - 28 februari 2017)

1. Waarom maar een loonstijging van 2,25% in twee jaar, is dat niet erg laag?

Dat valt wel mee. De kosten in de zorg staan onder hoge druk. Het kabinet heeft zich vastgelegd op een sterke afname van de stijging van de zorgkosten. Hierbij hebben de verzekeraars de touwtjes in handen en die drukken er harde voorwaarden doorheen. In andere recent afgesloten akkoorden in de zorg is de effectieve loonstijging niet hoger. Zo kent het recent afgesproken akkoord voor de cao kraamverzorgers een loonsverhoging van 1,65% over anderhalf jaar, en de recent aangenomen cao VVT kende weliswaar een hogere loonstijging, maar dat werd voor een groot deel ingevuld door het inleveren van een aantal zaken, waaronder drie vrije dagen.

2. Wanneer is de ORT een vaste salariscomponent? Waaraan kan ik dat zien?

Voor medewerkers die regelmatig ORT ontvangen is deze toeslag een belangrijk deel van het loon. Tot voorheen werd ORT niet uitbetaald over verlofuren. Daardoor was je salaris lager dan normaal als je verlofuren opnam. Dat wordt nu rechtgetrokken. Deze afspraak geldt niet voor medewerkers die incidenteel op onregelmatige uren werken (bijvoorbeeld als je een administratieve functie hebt en een keer ’s avonds een cursus moet volgen). De precieze formulering zal nog worden uitgewerkt in de cao tekst.

3. Welke klinieken gaan meedoen aan de pilot over beloningsdifferentiatie?

Dit wordt de komende periode in overleg met de werkgevers besloten. Op dit moment is dat nog niet bekend. De beloning zal een ludiek karakter krijgen (denk aan een appeltaart bijvoorbeeld) en verder geen consequenties hebben voor je salaris.

 

Veel gestelde vragen over de gefaseerde invoering van de cao ZKN bij 50-min-klinieken

1. Waarom hebben jullie deze gefaseerde invoering van 50-min-klinieken geregeld?

We vinden het een nadeel dat de cao ZKN alleen geldt voor medewerkers in klinieken waar meer dan 50% verzekerde zorg wordt uitgevoerd. De achtergrond hiervan is dat de cao Ziekenhuizen in 2012 alleen voor deze groep van toepassing werd. De cao ZKN is voor de cao Ziekenhuizen in de plaats gekomen. Er is in de vorige cao afgesproken met werkgevers dat we onderzoeken hoe en wanneer we dit wel kunnen regelen. Dat is nu gelukt.

2. Wat is een 50-min-kliniek?

Van oudsher worden zorginstellingen onderverdeeld in 50-plus en 50-min. 50-plus betekent: meer dan 50% van de omzet is afkomstig uit verzekerde zorg; 50-min betekent: minder dan 50% is afkomstig uit verzekerde zorg. Je werkgever weet of hij/zij een 50-plus- of 50-min-kliniek is.

3. Waarom wordt de cao niet ingevoerd voor klinieken waar minder dan 1% verzekerde zorg wordt geleverd?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen klinieken die volledig privaat zijn en klinieken die financiering ontvangen van verzekeraars. Achtergrond hiervan is dat we aansluiten bij de manier waarop het pensioen is geregeld. De private klinieken vallen niet onder het pensioenfonds in de zorg (geen cao ZKN), de klinieken die met gelden vanuit verzekeraars worden gefinancierd wel (wel cao ZKN).

4. Hoe weet ik of in mijn kliniek minder dan 1% verzekerde zorg wordt geleverd?

Wanneer de behandelingen niet worden gefinancierd uit gelden vanuit verzekeraars, dan werk je in een volledig private kliniek (en is de cao ZKN niet van toepassing). Je kunt dit bij je werkgever navragen.

5. Wat is het verband tussen de invoering van de cao ZKN en de recente invoering van de pensioenregeling van Zorg en Welzijn?

Er is geen enkel verband, het is puur toeval! De pensioenregeling van Zorg en Welzijn is per 1 juli 2016 verplicht gesteld voor alle klinieken. Met uitzondering van de volledig private klinieken, waar dus minder dan 1% verzekerde zorg wordt geleverd. Voor 50-plus-klinieken was de regeling al verplicht gesteld sinds 1 januari 2007.

6. Ga ik er sowieso op vooruit in salaris?

Wat er precies gebeurt met je salaris wordt onderstaand in detail uitgelegd, maar globaal komt het hierop neer. Elke 50-min-kliniek had zijn eigen arbeidsvoorwaarden, die waren soms individueel geregeld, soms collectief. AVV is niet bekend met al deze regelingen. We kunnen alleen uitleggen hoe de cao eruit ziet en welke afspraken we hebben gemaakt over de gefaseerde invoering. Het kan dus zijn dat je (individuele) afspraken had met je werkgever dat je salaris elk jaar met de inflatie werd gecorrigeerd − al is dit niet waarschijnlijk − maar het kan ook zijn dat de hele kliniek al enkele jaren op de nullijn stond. Globaal is het effect van de gefaseerde invoering van de cao ZKN als volgt:

  •  Je jaarsalaris begin 2017 is gelijk aan je jaarsalaris eind 2016
  •  Je salaris gaat meegroeien met de jaarlijkse salarisstijgingen zoals in de cao ZKN worden afgesproken. Beginnend met 1% per 1 mei 2017.
  • Je wordt in 2017 ingedeeld in een functieschaal, over 2018 kun je dan voor het eerst door je leidinggevende conform de cao-systematiek beoordeeld worden, en vanaf 2019 heb je recht op periodieken op basis van je beoordeling
  •  Je maandsalaris wordt lager omdat daaruit je eindejaarsuitkering wordt opgebouwd. Maar als je ervoor kiest om de eindejaarsuitkering maandelijks uit te laten betalen merk je daar niets van.
  •  Je perspectief in toekomstige loonontwikkeling komt (vermoedelijk) een stuk hoger te liggen (vanwege de jaarlijkse periodieken)

Er is ook een (mogelijk) negatief effect op je netto salaris: je werkgever zal vanaf 1 januari 2017 50% van de pensioenpremie op jouw salaris in rekening brengen. Die pensioenpremie bedraagt in 2017 24% over je pensioengevend salaris (je salaris minus € 11.829). Dit is zo bij alle cao’s in de zorg. Het effect is mogelijk negatief, omdat je nu misschien ook al een pensioenregeling hebt met een soortgelijke premiehoogte en premieverdeling. Als je werkgever nu echter geen pensioen-regeling heeft, of als hij/zij er wel een heeft maar met een veel lagere premie, of als je werkgever zelf de hele premie (of het grootste deel ervan) betaalt, dan zal er wel degelijk een negatief effect zijn op je netto salaris. Dat heeft echter niet zo veel te maken met de cao, maar vooral met de verplicht gestelde invoering van de pensioenregeling.

7. Als ik NEE stem tegen het principeakkoord ZKN 50-min-kliniek, behoud ik dan mijn oude salaris?

Wij verwachten dat in de meeste situaties de klinieken dan een deel van de wettelijk opgelegde (en hoge) pensioenpremie gaan verhalen op de medewerkers. Dit is immers in de hele zorgsector het geval. Dit kun je theoretisch proberen tegen te houden door naar de rechter te stappen, maar de kans dat je uiteindelijk als medewerker mee zult moeten betalen aan de wettelijk opgelegde pensioenpremie achten wij groot. Dit kan dus een verlaging van je netto-salaris betekenen, afhankelijk van de situatie waar je nu in zit. Als je nu geen pensioenregeling hebt, ga je meebetalen aan de premie voor Zorg en Welzijn maar daar krijg je wel een pensioentoezegging voor terug. Als je werkgever al een vergelijkbare regeling had, inclusief een verdeling tussen werkgever en werknemer van de premie, verandert er wat dit betreft niet zo veel. De verplichte pensioenpremie is vorig jaar juli al ingegaan, dus in sommige klinieken zal dit al zijn doorgevoerd. Met een NEE stem houd je de verplichte deelname aan de pensioenregeling niet tegen, en vermoedelijk op den duur ook het meebetalen daaraan niet. Als je NEE stemt loop je een aantal voordelen mis die de cao ZKN je op termijn gaat opleveren.

Eindejaarsuitkering

8. Wat heb ik aan een eindejaarsuitkering die ik zelf betaal?

Niets, dat klopt. Op korte termijn is het een sigaar uit eigen doos. Je hebt er ook geen nadeel van, want je kunt de eindejaarsuitkering als voorschot per maand laten uitkeren. Op de langere termijn heb je uiteraard wel voordeel bij invoering van de cao ZKN. Je gaat meegroeien met de loonsverhogingen en afhankelijk van je huidige salaris kun je weer wat perspectief krijgen in je salarisschaal. Daarnaast krijg je ook recht op andere arbeidsvoorwaarden, zoals de PLB-uren (persoonlijk levensfasebudget uren), reiskostenvergoeding, opleidingsbudget, buitengewoon verlof, diverse toeslagen e.d. Deze kunnen natuurlijk ook een plus zijn ten opzichte van je huidige arbeidsvoorwaarden.

Functie-indeling met Functie Waarderingssysteem Gezondheidszorg

9. Heb ik zelf invloed op de beschrijving en waardering van mijn functie?

Je hebt zeker invloed op de beschrijving en waardering van je functie. Bij elke stap in het proces word je betrokken, van beschrijving tot en met indeling. Als je het niet eens bent met de functiebeschrijving of de indeling van je functie, dan kun je daartegen in bezwaar gaan bij je werkgever. Mocht je na het bezwaar nog beroep aan willen tekenen, dan kan dat bij een speciale commissie die naar je situatie gaat kijken. Er komt een protocol in de cao waarin de procedure staat beschreven, inclusief de stappen voor bezwaar en beroep.

10. Waar kan ik meer informatie vinden over functiewaardering?

Het functiewaarderingssysteem FWG wordt in de hele zorgsector gebruikt. Heb je bijvoorbeeld in een ziekenhuis gewerkt, dan heb je er al eerder mee te maken gehad. In hoofdstuk 7 Salaris en Vakantiebijslag van de cao ZKN kun je meer informatie hierover vinden. Ook op www.fwg.nl kun je meer achtergrondinformatie vinden over het functiewaarderingssysteem.

Inschaling en periodieke verhogingen

11. Waarom word ik niet meteen ingeschaald op een trede? Waarom pas vanaf 1 januari 2018?

Door de wettelijk verplichte pensioenpremie, het recht op cao loonstijgingen, het vermoedelijk hogere aantal PLB-uren, de vermoedelijk hogere reiskosten etc. was voor 2017 het maximale voor werkgevers bereikt. Door de verhogingen uit de cao in fasen te laten verlopen, realiseren we een gefaseerde ingroei over verschillende jaren.

12. Als er een nieuwe cao ZKN komt in 2018, kunnen ze dan mijn toeslag (vanwege bovenschalig salaris) afpakken?

Nee, dat kan niet. De toeslag blijft onderdeel van je salaris, ook als er een nieuwe cao komt. En dit blijft ook zo na afloop van de cao, mocht het een volgende keer niet lukken om tot een nieuwe cao te komen.

13. Wat als ik ‘boven de norm’ presteert?

Zolang je het maximum nog niet hebt bereikt krijg je in zo’n geval je periodieke verhoging en kan je werkgever nog iets extra’s doen. Dit laatste wordt echter bepaald door je werkgever.

14. Wat als ik minder dan minimaal ‘op de norm’ presteert?

Als je normaal functioneert kan je werkgever je periodieke verhoging niet tegenhouden. Medewerkers die de kantjes er van af lopen en ‘onder de norm’ functioneren, kunnen er wel wat van gaan merken. Je periodiek kan zes maanden worden uitgesteld. In dat geval maak je samen met je leidinggevende een actieplan om ervoor te zorgen dat je weer ‘op de norm’ functioneert, waarna je je periodiek alsnog krijgt.

15. Stel dat ik ‘onder de norm’ functioneer en het lukt niet om ‘op de norm’ te komen binnen zes maanden.

Als het niet lukt om ‘op de norm’ te functioneren, dan is het van belang om de reden hiervan te bespreken. Afhankelijk van de reden moet worden gezocht naar een passende oplossing. Dit soort situaties vallen eigenlijk buiten de systematiek van de cao en kunnen zich in elke organisatie voordoen, ook zonder beoordelingssysteem.

16. Ik kan niet zo goed met mijn manager opschieten. Mijn beoordelingen zijn hierdoor in zijn/haar ogen al snel onder de norm. Hoe moet ik dit oplossen?

Er staat een beoordelingssysteem in de cao met een checklist waarin beschreven staat wanneer je onder, op of boven de norm functioneert. Deze checklist geldt voor iedereen in de ZBC’s. Een beoordeling onder de norm kan nooit zomaar uit de lucht komen vallen. Vooraf moet altijd een tussentijds voortgangsgesprek zijn geweest waarin duidelijke en reële afspraken zijn gemaakt over hoe je weer op de norm kan komen. De gemaakte afspraken moeten door jullie beiden worden goedgekeurd.

Duurzaam Inzetbaarheidsbudget

17. Wat is een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget en wat kan ik ermee?

Het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (DI-budget) is voor toekomstgerichte opleidingen. We maken onderscheid tussen toekomstgerichte opleidingen en functie gerichte opleidingen. Functie gerichte opleidingen zijn opleidingen die nodig zijn voor het goed uitvoeren van je functie. Vaak zijn dit opleidingen die door je werkgever worden verplicht. Toekomstgerichte opleidingen zijn gericht op je ontwikkeling, bijvoorbeeld als je je wilt specialiseren, richting een managementfunctie wil, of juist wilt omscholen naar een ander vakgebied. Voor deze opleidingen is het DI-budget. Het recht op het DI-budget wordt in twee jaar opgebouwd. Vanaf 2019 kun je aanspraak maken op het volledige DI-budget.

18. Hoe regel je dit?

In je jaargesprek bespreek je met je leidinggevende je wensen met betrekking tot je ontwikkeling op de korte en op de lange termijn. Als je vindt dat daar een opleiding, cursus of coaching bij hoort, dan kun je daar zelf een budget voor regelen door een aantal PLB-uren in te ruilen. De opleiding /cursus etc. en kosten bespreek je met je leidinggevende. Het opleidingsbudget moet beschikbaar worden gesteld. Je werkgever kan niet zeggen dat ‘het opleidingspotje leeg is’.

19. Ik heb een tijdelijk contract, kan ik ook aanspraak maken op zo’n DI-budget?

Ja, werknemers met een tijdelijk contract kunnen er ook aanspraak op maken. Gemaakte afspraken over scholing en de inzet van het duurzaam inzetbaarheidsbudget kunnen doorlopen na de afloop van het contract.

20. Waarom moet je PLB-uren hiervoor inleveren?

Als je een opleiding wilt doen dan kun je ervoor kiezen om dit te financieren via je PLB-uren. In de oude cao bestaat al de mogelijkheid om PLB-uren in te leveren voor scholing. Nieuw is dat er een budget gekoppeld is aan het aantal in te leveren PLB-uren en dat je werkgever dit niet meer mag weigeren. Er is gekozen voor ‘geven en nemen’: jij levert een aantal PLB-uren in, jewerkgever stelt daar een opleidingsbudget tegenover. Je kunt dus hiervoor kiezen, maar het hoeft niet.

21. Mag ik ook meer dan 24 PLB uren inleveren voor meer budget zodat ik een duurdere opleiding kan gaan doen?

Dat valt buiten de regeling in de cao, maar je kunt dit in overleg met je leidinggevende wel afspreken.

22. Kan ik dit budget ook uitbetaald krijgen als extra salaris?

Nee, het budget is niet bedoeld als extra salaris. Het niet gebruikte (deel van het) budget vervalt dan ook aan het einde van het afgesproken jaar, tenzij anders afgesproken.

23. Kun je deze opleidingen onder werktijd volgen?

Omdat het om toekomstgerichte opleidingen gaat en/of persoonlijke ontwikkeling, is het uitgangspunt dat je deze opleidingen/cursus buiten werktijd volgt, bijvoorbeeld in de avonduren of weekenden. In de praktijk zal dit niet altijd mogelijk zijn, afhankelijk van de lestijden en voorwaarden van de opleiding.
Als dit betekent dat je werktijden moeten worden aangepast of andere maatregelen nodig zijn, dan moet je hierover met je leidinggevende afspraken maken.

***

Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar AVV kan niet garanderen dat deze informatie altijd en voor elke individuele situatie foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt AVV geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

22 december 2017