AVV: de democratische vakbond

Cao ZKN tijdelijk aangepast gedurende Coronacrisis

Zelfstandige Klinieken

Vanwege de Coronacrisis zijn ZKN en AVV in overleg gegaan over aanpassingen in de cao. Hieronder een gezamenlijk bericht: 

 

ZKN en AVV maken afspraken over omgang met meer en minuren tijdens coronacrisis.

De afgelopen week heeft ZKN veel vragen ontvangen of het mogelijk is om de cao ZKN – gelet op de impact van de coronacrisis – open te breken en tot nieuwe afspraken met vakbond AVV te komen die tot verlaging van personeelskosten leiden. Daarbij zijn suggesties gedaan als: ‘Het stopzetten van de periodieke loonsverhogingen, het stoppen met de opbouw, of het verplicht kunnen afschrijven van verlof of PLB-uren, het verplichten van medewerkers om (straks) extra uren te werken zonder loondoorbetaling’, enzovoorts.

De basisregel in het Nederlandse arbeidsrecht is dat, ook als er minder werk is, of de werkgever in financieel zwaar weer dreigt komen te verkeren, de medewerker beschermd wordt. Medewerkers behouden overeenkomstig de bepalingen van de individuele arbeidsovereenkomst en de collectieve arbeidsovereenkomst het recht op de contracturen, uitbetaling van het loon en de toepassing van de overige bepalingen (compensaties en toelagen) van de cao ZKN. Ook de betaling van bijvoorbeeld het vakantiegeld volgens de wet niet worden opgeschort. Op dat uitgangspunt is ook de geboden noodhulp van de rijksoverheid gebaseerd: de werkgever kan een beroep doen op noodhulp indien de werknemer volledig wordt doorbetaald en er geen ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt aangevraagd.

Dat laat overigens onverlet dat er – gelet op de arbeidsverhouding – in goed overleg tussen werkgever en (het team) medewerker(s) kan worden gesproken over de situatie waarin de kliniek is komen te verkeren. Daarbij kan een appel worden gedaan op goed werknemerschap van de medewerkers en kunnen – met wederzijds goedvinden -  samen afspraken worden gemaakt die helpen om de continuïteit van de Zelfstandige kliniek te versterken. Advies van ZKN en vakbond AVV is daarom: ‘Bespreek als werkgever en medewerkers gezamenlijk eventuele aanvullende opties op het moment dat de  continuïteit van de kliniek gevaar begint te lopen, maar zet de medewerkers daarbij niet onder druk’.  

Tijdelijk anders omgaan met meer en minuren. Tussentijdse wijziging cao ZKN

Gelet op de impact van de coronacrisis hebben AVV en ZKN wel afspraken kunnen maken over het opschorten van het werken met meer- en minuren tijdens de crisis. Dit vergt een tussentijdse wijziging van de cao. De aangepaste cao ZKN is als bijlage bijgevoegd. De afspraken houden in:

  • Dat er vanaf 1 maart 2020 tot en met het einde van de coronacrisis (datum nog nader te bepalen) bij afgenomen werk geen minuren worden bijgeschreven of gewerkte meeruren van de medewerker worden verrekend, maar dat gedurende de crisis wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal uren per week dat is afgesproken in de individuele arbeidsovereenkomst of van de uren waarop de medewerker (wettelijk) recht heeft (bijvoorbeeld bij oproepkrachten).
  • Dat het aanwezige bestand aan eventuele meeruren dat de afgelopen zes maanden door de medewerkers is opgebouwd niet wordt uitbetaald in april 2020.  Volgens artikel 13 cao ZKN  zou uitbetaling van meeruren, verhoogd met een flexibiliteitstoeslag van 5% plaatsvinden in april 2020. Uitbetaling van meeruren vindt op zijn vroegst pas plaats in oktober 2020;
  • Dat het aanwezige bestand aan eventuele minuren van een medewerker pas vervalt per eind maart 2021. Volgens de cao zouden eventuele minderuren die de afgelopen maanden zijn opgebouwd per eind september 2020 vervallen. Omdat het niet realistisch is dat die minuren de komende maanden kunnen worden gecompenseerd met meer te werken uren, is de vervaldatum verschoven naar 31 maart 2021.

De aanpassingen zijn opgenomen in artikel 10 en artikel 13 cao ZKN en gelden totdat nieuwe afspraken tussen ZKN en AVV worden gemaakt.

ZKN en AVV volgen de ontwikkelingen nauwlettend en blijven met elkaar in overleg.

Bekijk hier de tekst van de gemaakte afspraken

31 maart 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel