AVV: de democratische vakbond

Onderhandelaarsakkoord kraamzorg

Kraamzorg

Werkgever en vakbonden (FNV, CNV, FBZ, NU’91 en AVV) hebben op donderdag 14 juli een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao kraamzorg.

Loonsverhoging en verbeteringen in het loongebouw
Per 1 maart 2022 wordt het salaris met 3% verhoogd. Onderdeel hiervan is de stijging van het uurloon met 0,3%. Per 1 februari 2023 wordt het salaris met 2% verhoogd. Per 1 juli 2022 wordt de stagevergoeding verhoogd naar €450,- per maand.
Daarnast vervallen per 1 januari 2023 de eerste twee periodieken in een aantal salarisschalen (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50). Nieuwe medewerkers starten hierdoor in een hogere periodiek en medewerkers die worden vergoed volgens deze periodieken verplaatst naar de eerstvolgende hogere periodiek.  Per 1 januari 2023 krijgen zorgmedewerkers in de salarisschalen 35, 40, 45 en 50 een periodiek toegevoegd aan het einde van de schaal. De voorwaarde hierbij is dat ze 2 jaar in de maximum van de schaal zitten en minimaal 50% van de tijd een functie in de directe zorg hebben (waarbij ook activiteiten i.h.k.v. medezeggenschap/werknemersorganisaties meetellen). De periodiek is op basis van de volgnummers opvolgend op de laatste periodiek van de schaal. Hiermee wordt perspectief geboden in het doorgroeien in salaris.

Wachtdiensten
Per 1 januari 2023 wordt de wachtdienstvergoeding verhoogd indien de kraamverzorgende tijdens deze wachtdienst niet wordt opegeroepen. Bij wachten zonder daadwerkelijk ingezet te worden ontvangt de medewerker 150% van de huidige wachtdienstvergoeding. Hierdoor wordt het op wacht staan voor de werknemer aantrekkelijker en wordt de werkgever gestimuleerd zorgvuldig te plannen en medewerkers zo min mogelijk onnodig op wacht te zetten.

Reiskosten
Ook de reiskosten stijgen in deze cao. Vanaf 1 januari 2023 worden alle reiskosten in artikelen 6.1, 6.2, en 6.4  € 0.21 netto per kilometer. In artikel 6.1 lid 3 en 6.2 lid 5b blijft het mogelijk om een hogere vergoeding af te spreken voor woon-werk verkeer. Ook wordt er in artikel 6.2 een bepaling opgenomen voor kraamverzorgenden die ver rijden. Daarbij komt de grens van 10 kilometer te vervallen.

De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023 Sociale partners leggen dit onderhandelaarsakkoord voor aan hun leden. Op 29 augustus stellen sociale partners vast of dit onderhandelaarsakkoord wordt omgezet in een definitief akkoord.

15 juli 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel